Matr. Nr. 2dq, 2af, 2dp, 10d, 10v, 10i, 10c, 2cx, 10l, 10q, 10g, 10o, 10s, 10f, 10h, 10x, 10t,, 10m, 10bk, 10r, og 10y alle af Bistrup samt 8s, 8i, 8o, 3h, og 8u alle af Stavnsholt.

Beliggende Damgårdsvej og Plantagevej,

3460 Birkerød.

 

 

 

 

 

Vedtægter for Damgårdsvejens Bådebrolag

 

1.

Lagets navn er Damgårdsvejens Bådebrolag.

Lagets formål er at eje og administrere matr. nr. 10 x, Bistrup, matr. nr. 2 cx, Bistrup og matr. nr. 8 u, Stavnsholt samt adgang til – og i tilknytning hertil – at bygge og vedligeholde en bådebro med bådeplads ved Furesøen, og på denne måde at sikre lagets medlemmer og disses familier og husstande adgang til Furesøen i rekreativt øjemed, herunder at sejle på Furesøen og have bådeplads på den nævnte bro.

Laget har hjemting i Birkerød Kommune.

Lagets regnskabsår er kalenderåret.

2.

Berettigede og forpligtigede til at være medlem af laget, er de til enhver tid tinglyste ejere af matrikel-numrene 2 dq, 2 af, 2 dp, 10 d, 10 v, 10 i, 10 c, 10 l, 10 q, 10 g, 10 o, 10 s, 10 f, 10 h, 10 t, 10 m, 10 bk, 10 r, og 10 y alle af Bistrup samt matrikel- numrene 8 s, 8 i, 8 o, og 3 h alle af Stavnsholt.

Hvert af de angivne matrikelnumre repræsenterer ét medlemskab (medlem), der indebærer pligt til at betale ét kontingent, ret til at råde over en bådeplads, stemmeret med én stemme ved generalforsamlinger samt valgbarhed til én plads i bestyrelsen herunder intern revisor.

Et medlemskab kan udøves af en ejer ifølge tinglyst skøde eller, efter ejerens bestemmelse, af en person over 18 år tilhørende vedkommende husstand (for eksempel ægtefælle, samlever eller børn). Medlemskabet ophører, når en ny ejer får tinglyst endelig og ubetinget adkomst.

Personer, der besidder en ejendom med 2 eller flere matrikel-numre, der hver giver et medlemskab, har rettigheder og forpligtelser svarende til antallet af medlemskaber. Disse medlemmer kan senest den 31.12.1995 skriftligt meddele bestyrelsen, at de kun ønsker et medlemskab for den pågældende faste ejendom og kun ønsker at betale ét kontingent, og er i så fald kun berettiget til én bådeplads og én stemme. Laget er i så fald berettiget til for medlemmets regning at kræve denne beslutning tinglyst på de respektive matrikelnumre. Beslutningen kan ikke ændres uden, at dette godkendes af en generalforsamling i laget med mindst 80% tilslutning af samtlige medlemmer.

Såfremt et matrikel-nummer, der har status som én fast ejendom, opdeles i 2 eller flere selvstændige ejendomme, er samtlige nye ejendomme, der fremkommer på denne måde, berettigede og forpligtede til at indtræde som medlemmer af laget med ét kontingent hver og med ret til én bådeplads hver og én stemme hver.

Opdeling af en ejendom i ideelle anparter og/eller ejerlejligheder giver dog hverken ret eller pligt til selvstændigt medlemskab, kontingent, stemmeret eller bådeplads.

Et nyt medlem af laget hæfter for den tidligere ejers eventuelle kontingent-restance.

Såfremt et medlem ikke betaler alle sine ordinære eller ekstraordinære kontingenter til tiden til foreningen, er alle medlemmets rettigheder, herunder bådeplads(er), stemmeret-(ter) og valgbarhed suspenderet, indtil restancerne med påløbne omkostninger og renter er betalt.

3.

Lagets daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som vælges af lagets generalforsamling og blandt lagets medlemmer og disses husstand.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, og i øvrigt fastsætter sin egen forretningsorden.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år afgår 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bådebrolaget tegnes af formanden eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan laget dog kun tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

4.

Lagets højeste myndighed er den årlige generalforsamling. Generalforsamling skal afholdes hvert år på lagets ejendom eller i Birkerød Kommune i perioden 15/4 til 15/6.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Formandens beretning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for sidste regnskabsår til godkendelse.

4.       Valg af bestyrelse.

5.       Valg af revisor.

6.       Forelæggelse af bestyrelsens kortfattede forslag til budget for indeværende år samt bestyrelsens forslag til kontingent for indeværende år til godkendelse.

7.       Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer i øvrigt.

 

Revisor vælges for ét år ad gangen blandt de samme personer, som er valgbare til bestyrelsen. Dog kan revisor ikke vælges fra de husstande, hvor et medlem er medlem af bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.7, skal være lagets formand i hænde senest den 15/3 i det pågældende år.

5.

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling samme år. Hvis ikke andet vedtages på den ordinære generalforsamling, skal kontingentet være indbetalt til laget senest den 15. august samme år.

Såfremt det i årets løb konstateres, at det er nødvendigt for lagets drift at opkræve større kontingent end fastsat på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det ekstraordinære kontingent besluttes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Et sådant ekstraordinært kontingent skal være indbetalt til laget senest 4 uger efter den ekstraordinære generalforsamling.

Lagets formue skal anbringes på én eller flere konti i danske pengeinstitutter. Dog er kassereren berettiget til at have en kontant kassebeholdning på højst kr. 500,00.

6.

Såfremt det ønskes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller 4 andre medlemmer til behandling af ét eller flere konkrete emner, skal formanden inden 14 dage fra modtagelse af skriftlig meddelelse herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen sker ved at indkaldelsen udsendes med almindelig post eller omdeles til samtlige medlemmer på deres kendte adresser.

Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed – med de nedenfor nævnte modifikationer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske med mindst 2/3-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Udgør stemmerne for forslaget ikke mindst 60% af de stemmeberettigede, kræves dog indkaldelse af en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte går ind for forslaget.

Salg af lagets faste ejendomme eller en del heraf eller opløsning af laget kan kun ske med 2/3-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med højst 2 måneders mellemrum.

Stemme på generalforsamlingen kan afgives af medlemmet, jfr. § 2, ved fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget person.

7.

Med hjemmel i nærværende vedtægter, fastsættes der nærmere regler for medlemmernes benyttelse af lagets ejendom og bådepladsen og bådebroen. Disse regler fastlægges af bestyrelsen, men træder dog først i kraft, når de er godkendt (eventuelt ændret) af en generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Indtil en sådan vedtagelse sker første gang, gælder de hidtil anvendte regler.

8.

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtagne, herunder tinglyste vedtægter. Tinglysning sker for lagets regning og på Bådebrolagets ejendomme.

Samtlige medlemmer er - såfremt bestyrelsen beslutter det – forpligtede til – eventuelt ved underskrift på en til brug herfor udfærdiget deklaration – at medvirke til, at nærværende vedtægter tinglyses på deres ejendomme. Såfremt et medlem ikke har medvirket hertil ved underskrift den 31.12.1995 er medlemmets rettigheder - herunder til bådeplads, stemmeret og valgbarhed – suspenderet, indtil endelig tinglysning har fundet sted for medlemmets egen regning.

Ifølge fuldmagter fra de enkelte ejere begæres ovenstående vedtægter hermed tinglyst på samtlige de i ovenstående § 2 nævnte matr. nr. samt matr. nr. 2 cx og 10 x, Bistrup samt matr. nr. 8 u, Stavnsholt.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 1995.

 

 

Dirigent:                                                                      Damgårdsvejens bådebrolag

Johan Schwartz-Nielsen                                       Torben Wormslev