Vedtægter for Damgårdsvejens Bådelag

 

1.

Lagets navn er Damgårdsvejens Bådelag (i det efterfølgende benævnt ”Bådelag”).

Bådelagets formål er at eje og drive et eller flere motorfartøjer og stille disse til rådighed for Bådelagets medlemmer. 

Bådelaget ejer motortilladelse 502.

Bådelaget har hjemting i Birkerød Kommune.

Bådelaget er stiftet af Damgårdsvejens Bådebrolag med en stiftelseskapital på kr. 10.000 ved Bådelagets stiftelse.

Bådelagets regnskabsår er kalenderåret.

2.

Berettigede til at være medlem af Bådelaget, er de til enhver tid tinglyste ejere af matrikel-numrene 2 dq, 2 af, 2 dp, 10 d, 10 v, 10 i, 10 c, 10 l, 10 q, 10 g, 10 o, 10 s, 10 f, 10 h, 10 t, 10 m, 10 bk, 10 r, og 10 y alle af Bistrup samt matrikel- numrene 8 s, 8 i, 8 o, og 3 h alle af Stavnsholt.

Hvert af de angivne matrikelnumre har ret til at deltage med 1 andel i Bådelaget. Et medlemskab indebærer pligt til at betale indskud, betale kontingent, ret til at anvende bådelagets motorfartøjer, stemmeret med én stemme ved generalforsamlinger samt valgbarhed til én plads i bestyrelsen herunder intern revisor.

Hvert medlem betaler indskud på kr. 17.000. Beløbet betales kontant ved indmeldelsen i Bådelaget. 

Bådelagets bestyrelse kan efter individuel vurdering og under hensyntagen til Bådelagets økonomi beslutte, at op til kr. 7.000 af indskudskapitalen kan indbetales løbende mod rentetilskrivning. 

Nye medlemmer betaler tillige indskud ved indmeldelsen. Indskudsbeløbet for nye medlemmer reguleres 1 gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i det foregående år fra 1/1-31/12, første gang den 31. december 2010.

Damgårdsvejens Bådebrolag har ret til at være repræsenteret på i Bådelagets generalforsamlinger, men har ikke stemmeret. Et medlemskab kan udøves af en ejer ifølge tinglyst skøde eller, efter ejerens bestemmelse, af en person over 18 år tilhørende vedkommende husstand (for eksempel ægtefælle, samlever eller børn). Medlemskabet ophører, når en ny ejer får tinglyst endelig og ubetinget adkomst.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer af matriklen i samtlige rettigheder og forpligtelser overfor Bådelaget.

Et nyt medlem af Bådelaget hæfter for den tidligere ejers eventuelle kontingent-restance.

Såfremt et medlem ikke betaler kontingent til tiden til foreningen, er alle medlemmets rettigheder, herunder retten til at anvende motorfartøjerne, stemmeret-(ter) og valgbarhed suspenderet, indtil restancerne med påløbne omkostninger og renter er betalt.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer, der er i restance med kontingent i mere end 3 måneder efter kontingentets forfald.

Et medlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab af Bådelaget med et varsel på 6 måneder til udløb den førstkommende 30/6 eller 31/12.

Et medlems indskud og andel i Bådelagets formue tilfalder Bådelaget ved medlemmets udmeldelse eller eksklusion.

Medlemmerne hæfter in solidum for Bådelagets forpligtelser.

Motorfartøjerne skal til enhver tid være ansvars- og kaskoforsikret.

3.

Bådelagets daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som vælges af Bådelagets generalforsamling og blandt Bådelagets medlemmer og disses husstande.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, og i øvrigt fastsætter sin egen forretningsorden.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Det første år vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne dog kun for 1 år.

Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bådelaget tegnes af formanden eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af motorfartøjer tegnes Bådelaget af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

4.

Bådelagets højeste myndighed er den årlige generalforsamling. Generalforsamling skal afholdes hvert år på Bådebrolagets ejendom eller i Birkerød Kommune i perioden 15/4 til 15/6.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Formandens beretning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for sidste regnskabsår til godkendelse.

4.       Valg af bestyrelse.

5.       Valg af revisor.

6.       Forelæggelse af bestyrelsens kortfattede forslag til budget for indeværende år samt bestyrelsens forslag til kontingent eller udlodning for indeværende år til godkendelse.

7.       Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer i øvrigt.

Revisor vælges for ét år ad gangen blandt de samme personer, som er valgbare til bestyrelsen. Dog kan revisor ikke vælges fra de husstande, hvor et medlem er medlem af bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt.7, skal være Bådelagets formand i hænde senest den 15/3 i det pågældende år.

5.

Det årlige kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling samme år.

Det årlige kontingentet skal være af en sådan størrelse, at det dækker det kommende års budgetterede driftsomkostninger samt afskrivning på Bådelaget motorfartøjer.

Hvis ikke andet vedtages på den ordinære generalforsamling, skal kontingentet være indbetalt til Bådelaget senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt det i årets løb konstateres, at det er nødvendigt for Bådelagets drift at opkræve større kontingent end fastsat på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det ekstraordinære kontingent besluttes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Et sådant ekstraordinært kontingent skal være indbetalt til Bådelaget senest 4 uger efter den ekstraordinære generalforsamling.

Der kan foretages udlodning til medlemmerne i det omfang, at dette er forsvarligt i forhold til Bådelagets drift. Udlodninger besluttes af generalforsamlingen.

Damgårdsvejens Bådebrolag betaler ikke kontingent til Bådelaget og er ikke berettiget til at modtage udlodninger.

Bådelagets formue skal anbringes på én eller flere konti i danske pengeinstitutter. Dog er kassereren berettiget til at have en kontant kassebeholdning på op til kr. 1.000,00.

6.

Såfremt det ønskes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer eller 4 andre medlemmer til behandling af ét eller flere konkrete emner, skal formanden inden 14 dage fra modtagelse af skriftlig meddelelse herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen sker ved at indkaldelsen udsendes med almindelig post, e-mail eller omdeles til samtlige medlemmer på deres kendte adresser.

Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed – med de nedenfor nævnte modifikationer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske med mindst 2/3-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Udgør stemmerne for forslaget ikke mindst 60% af de stemmeberettigede, kræves dog indkaldelse af en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte går ind for forslaget.

Salg af Bådelagets motorfartøjer og opløsning af Bådelaget kan kun ske med 2/3-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med højst 2 måneders mellemrum.

Stemme på generalforsamlingen kan afgives af medlemmet, jfr. § 2, ved fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en anden stemmeberettiget person.

7.

Bådelagets medlemmer og enhver bådefører skal have kendskab til og overholde den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen og Retningslinjer for sejlads med motor på Furesøen, samt andre til enhver tid gældende love og regler.

Med hjemmel i nærværende vedtægter, fastsættes der nærmere regler for medlemmernes benyttelse af Bådelagets motorfartøjer. Disse regler fastlægges af bestyrelsen, men træder dog først i kraft, når de er godkendt (eventuelt ændret) af en generalforsamling med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Indtil en sådan vedtagelse sker første gang, gælder de hidtil anvendte regler.

8.

Køb, salg eller pantsætning af motorfartøjerne skal indstilles til beslutning på en generalforsamling af bestyrelsen og vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer. Udgør stemmerne for forslaget ikke mindst 60% af de stemmeberettigede, kræves dog indkaldelse af en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte går ind for forslaget.

 Damgårdsvejens Bådebrolag har forkøbsret til motorfartøjerne til markedspris i tilfælde af Bådelagets opløsning.

9.

Ved opløsning fordeles  Bådelagets formue ligeligt blandt medlemmerne, idet Damgårdsvejens Bådebrolag dog forlods skal have tilbagebetalt stiftelseskapitalen på kr. 10.000 indeksreguleret med stigningen i reguleringspristallet siden Bådelagets stiftelse.

 

______________________________________ 0 ________________________________________

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. april 2010.

 

Dirigent:           ________________________                                                           

Jan M. Hansen                                                                                      

 

 

 

Undertegnede Damgårdsvejens Bådebrolag stifter hermed Damgårdsvejens Bådelag:

Birkerød, den 26. april 2010

 

______________________________________

Damgårdsvejens Bådebrolag

 

Undertegnede tegner hermed 1 andel i Bådelaget:

Birkerød, den 26. april 2010

 

__________________________________        

 

___________________________________

 

___________________________________

 

_____________________________________

 

_____________________________________

 

______________________________________

 

_____________________________________

 

Joomla templates by a4joomla